U wilt een goede schoolkeuze maken


Een school waarvan uw kind later zal zeggen: "dat was mijn school". Wij kunnen misschien die school zijn. Hieronder krijgt u een korte indruk van het onderwijs zoals dat gegeven wordt op de Montessorischool Helmond. U kunt dan zien of dit aansluit op uw wensen en ideeën over opvoeding en onderwijs.
 

Verder kunt u hieronder lezen over:


Wie was Dr. Maria Montessori?

Dr. Maria Montessori was een Italiaanse pedagoge die rond 1900 een opvoedingssysteem heeft ontwikkeld dat wij nu in het onderwijs toepassen.
Respect voor elkaar hebben en tolerant voor elkaar zijn, zijn hier o.a. kenmerken van. Dit houdt in dat kinderen leren wat normen en waarden zijn en hoe ze daar naar leven.
Op onze school wordt aan regels in alle hoedanigheden, veel aandacht besteed.
Als u meer over Montessori en montessorionderwijs wilt weten klik dan hier.
 

Montessorionderwijs

Montessorionderwijs gaat uit van de spontane leergierigheid van het kind.
Deze leergierigheid kan zich voor elk kind op een verschillend moment uiten. Het is belangrijk dat moment te benutten.
Het montessorimateriaal sluit optimaal aan bij deze zogenaamde "gevoelige perioden" van het kind.
Het montessorimateriaal en de uitdagende omgeving, geven het kind de mogelijkheid om zich zelfstandig te ontwikkelen.

De kinderen worden gemotiveerd om tot werken en leren te komen volgens het idee "help mij het zelf te doen". Door op deze manier met kinderen te werken leren de kinderen rekening met elkaar te houden. Orde en rust zijn daarbij belangrijke factoren, waarbij de kinderen werken in een gebonden vrijheid.
 

Pedagogisch klimaat

Kinderen dienen te kunnen opgroeien in een veilige en leerrijke omgeving. In het montessorionderwijs is de wederzijdse betrokkenheid, respect en vertrouwen een vast onderdeel in de relatie tussen kinderen en hun leerkracht(en). Dit betekent concreet dat het handelen van de leerkracht gebaseerd is op deze relatie en aldus garandeert dat het kind zich veilig en begrepen voelt. Er is ruimte en veiligheid voor gevoelens en denken, fouten maken en discussie.

Kinderen mogen er op rekenen dat leerkrachten er zijn te helpen en om hen vertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. En er ook is om verantwoording te vragen naar de reden van de handelingen die zijn verricht.

Mede omdat kinderen veelal langer dan één schooljaar bij dezelfde leerkracht(en) in de groep zitten zijn ze bij hen goed bekend. De leerkracht leert een kind door observatie goed kennen, stimuleert de kinderen en voorziet in hun onderwijsbehoeften. De leerkracht stelt vast of de keuze die het kind maakt in redelijke verhouding staat tot de mogelijkheden en ontwikkelingsfase. Indien noodzakelijk wordt gestimuleerd om door te zetten en hogere eisen aan zichzelf te stellen. Deze houding is proactief: door tijdig te signaleren en indien nodig in te grijpen wordt niet alleen achterstand voorkomen, maar vooral het maximale uit een kind gehaald door het 'te helpen het zelf te doen'.

Binnen bepaalde grenzen mag een kind bij ons zelf zijn werk kiezen en zijn tempo bepalen. Om goed en geconcentreerd te kunnen werken, dient er rust in het groepslokaal en in de gangen te zijn. Het groepslokaal is zodanig ingericht en voorbereid dat een omgeving wordt geboden die kinderen voortdurend prikkelt om aan het werk te gaan, zowel individueel als in groepjes. Hierdoor groeit het vertrouwen van kinderen. Bij elke activiteit die kinderen doen, wordt hen geleerd dit stil en rustig te doen zodat anderen niet gestoord worden.

Als kinderen gemotiveerd bezig zijn, ontstaat vanzelf innerlijke rust. Kinderen leren zo dat rust belangrijk is, dat je dan prettig kunt werken. Tijdens rondleidingen op onze scholen constateren belangstellenden deze innerlijke rust die in de school heerst. Het is daarom een goed idee om een montessorischool aan het werk te zien om dit ook zelf te constateren.

Kaders  en grenzen spelen een belangrijke rol in de dagelijkse praktijk. Montessori zei daarover het volgende: 
"De vrijheid van het leven heeft steeds bepaalde grenzen en binnen deze grenzen kan het leven zich ontwikkelen. Juist het stellen van grenzen maakt de volle ontplooiing van het leven mogelijk. In de chaos der onbeperktheid kan niets bestaan."
 

De groepssamenstelling

Een Montessorigroep wordt gevormd door kinderen van verschillende leeftijden. Op deze wijze wordt een natuurlijke sociale omgeving geschapen, waarin kinderen elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. Spelenderwijs ervaren zij met elkaar samen te leven. Elk kind is in de groep een keer de jongste, de middelste en de oudste. Er zijn drie bouwen:
onderbouw (groepen 1 en 2; de 4-6 jarigen), middenbouw (groepen 3 ,4 en 5; de 6-9 jarigen), bovenbouw (groepen 6, 7 en 8; de 9-12 jarigen).
 

De werkwijze

Bij binnenkomst geven de kinderen de leid(st)er een hand. Daarna kiezen ze een werkje uit de kast, dat aansluit bij hun mogelijkheden van dat moment, en gaan zelfstandig aan het werk. Dit kan materiaal zijn op het gebied van rekenen en taal, maar ook vakken als aardrijkskunde, handvaardigheid, geschiedenis, etc. De leid(st)er loopt rond om lesjes te geven aan ieder kind. Een lesje kan bestaan uit een korte instructie, waarna het kind weer zelfstandig verder werkt. Mede door veel te observeren en te registreren houdt de leid(st)er bij welke lesjes het kind voldoende beheerst en welke nieuwe lesjes het vervolgens nodig heeft.
Ook worden er groepslessen gegeven, met een algemene instructie en een individuele verwerking. Deze lessen kunnen gaan over bijvoorbeeld "de vulkaan", "de lente", "het heelal" etc.
 

Onze ogen op uw kind

In een montessorigroep volgen de kinderen hun eigen ontwikkelingsweg. Ieder kind doet dit in zijn of haar eigen tempo. De speciale Montessori-materialen stellen het kind in staat zich, al doende, bepaalde vaardigheden eigen te maken. Van veters strikken tot het maken van grote deelsommen. Door de al eerder genoemde observatie en dagelijkse registratie wordt de ontwikkeling van kind gevolgd en vastgelegd.

Al deze gegevens worden drie maal per jaar verwerkt in een mondeling of schriftelijk verslag, dat met de ouders/verzorgers wordt besproken. De groepsleid(st)er, de directie, het kind en u als ouder werken op onze school nauw samen. Zeker is dat het geval als het leren onverhoopt wat moeizamer gaat, maar ook wanneer het kind de leerstof gemakkelijker opneemt.
Aan de uitvoering van een dan op te stellen gericht handelingsplan, zal veel overleg noodzakelijk zijn.