Eureka!onderwijs

We geven op onze school een passend onderwijsaanbod aan de meer -en hoogbegaafden.
We noemen dat het Eureka!onderwijs.
Een belangrijk doel van het Eureka! onderwijs is het stimuleren van de leerhonger van de leerlingen. Daarnaast beoogt MOZON met het Eureka! onderwijs het sociaal emotioneel welbevinden, de werkhouding en de studievaardigheden van intelligente leerlingen te bevorderen.
 
Het Eureka!onderwijs bestaat uit:
Eureka!aanbod
Eureka!groep 
 

Eureka!aanbod

Voor begaafde leerlingen kan de school een Eureka!aanbod in de klas verzorgen. Dit houdt in dat begaafde kinderen tijdens de werktijd in hun groep leermaterialen krijgen aangeboden die aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Eureka!groep
Daarnaast nemen hoogbegaafde leerlingen deel aan de Eureka! groep.
De Eureka!groep is een voorziening om meer -en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Het onderwijs in de Eureka!groep is vaak vakoverstijgend. Het gaat hier om verbreding en verdieping. In de Eureka!groep wordt rekening gehouden met de specifieke educatieve behoeften van meer -en hoogbegaafde leerlingen.
In deze groep krijgen kinderen extra en meer gecompliceerde leerstof aangeboden op het gebied van bijvoorbeeld literatuur, wetenschap of filosofie. Bovendien is er aandacht voor het  'leren leren' en het onderzoekend leren.
Dit onderwijs ontvangen de kinderen buiten de eigen groep, met kinderen uit verschillende klassen.
Met het Eureka!onderwijs hopen wij als school van MOZON tegemoet te komen aan de educatieve behoeften van de meer -en hoogbegaafde leerlingen.
 
Het onderwijsaanbod
Bij het onderwijsaanbod in de Eureka!groep worden enkele accenten gelegd:
  • aanleren van studievaardigheden;
  • aanwakkeren van de leerhonger;
  • bevorderen van sociaal emotioneel welbevinden;
  • koppeling naar de eigen klas.
Aanleren van studievaardigheden
Het aanleren van metacognitieve vaardigheden is binnen de Eureka!groep essentieel.
De vakinhouden zijn eerder middel dan doel.
In de Eureka!groep leren kinderen hun eigen leerproces te managen. Er wordt veel aandacht besteed aan metacognitieve vaardigheden. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld de volgende vaardigheden: analyseren van een taak, doelen stellen, plannen en evalueren, reflecteren op eigen leerproces en op groepsprocessen, discipline, efficiëntie, bijstellen van doelen, bewaken van en omgaan met emotionele blokkades.
 
Aanwakkeren van de leerhonger
In het onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met de kenmerken van de leerlingen, zoals leerstijl, de grote leerpotentie, interesses en het goede abstract denkvermogen.
Er worden nieuwe leergebieden behandeld, bv. vreemde talen, filosofie en natuurkunde.
Ook kunnen onderwerpen die in het reguliere aanbod verwerkt zijn, door het contact met ontwikkelingsgelijken, in de Eureka!groep verder uitgediept worden.
We vinden het belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd in hun leerhonger om excellentie te bevorderen.
 
Bevorderen van sociaal emotioneel welbevinden
Hoogbegaafde kinderen hebben in principe niet meer of vaker problemen met hun sociaal-emotionele ontwikkeling dan leeftijdgenoten. Toch merken we in de praktijk dat kinderen sociaal-emotionele problemen ondervinden bij het vinden van aansluiting bij leeftijdgenoten, taakgericht werken of samenwerken. Ook hebben sommige hoogbegaafde kinderen last van faalangst.
Doel is dat onze hoogbegaafde kinderen evenwichtig en sociaal functioneren. Daarnaast streven we ernaar dat kinderen zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, een positief zelfbeeld ontwikkelen en dit durven uitdragen.
 
Communicatie en rapportage
Met de leerlingen
Elke leerling heeft een werkmap met zijn eigen werk en zelfreflecties. In het reguliere verslag zit een apart Eureka!blad, waarbij de leerling door de Eureka!begeleider wordt beoordeeld op de deelname aan de Eureka!groep. De leerlingen krijgen 2 keer per jaar een verslag.
We vinden het erg belangrijk dat kinderen in hun verslag ook beoordeeld worden op hun prestaties in de Eureka!groep. De Eureka!groep is immers een wezenlijk onderdeel van het onderwijsaanbod, waar echt iets van leerlingen wordt verwacht en waar ze dus ook feedback over krijgen.
De Eureka!begeleider evalueert het verslag met het kind. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om tussentijds bij vragen, met de Eureka!begeleider te overleggen.
 
Met de ouders
De ouders worden na iedere Eureka!bijeenkomst op de hoogte gehouden van de inhoud door middel van een logboekje. Deze wordt verstuurd door de Eureka!begeleider;
De communicatie met ouders verloopt over het algemeen via de leerkracht. Indien nodig, kan de Eureka!begeleider bij oudergesprekken aanwezig zijn.
Ouders worden tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de opzet en inhoud van de Eureka!groep. Wanneer er tussentijds veel instroom is in de groep, kan er in het midden van het schooljaar een extra informatiebijeenkomst worden belegd.
 
Met de groepsleerkracht
De groepsleerkracht wordt wekelijks via een digitaal logboek op de hoogte gehouden van de inhoud van de Eureka!bijeenkomst en evt. bijzonderheden m.b.t. de voorgang van de kinderen in zijn klas.