Montessori kinderopvang

Montessori Kinderopvang
Onze school werkt nauw samen met Montessori Kinderopvang met als doel een doorgaande leerlijn neer te zetten. Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Montessori Kinderopvang hanteert een beleid waarin de ontwikkelingsfase van een kind wordt afgestemd op de leeftijdsfase en de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. Het kinderdagverblijf heeft een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie. De pedagogisch medewerker-/kindratio is bij het jonge kind hoger dan gebruikelijk is op reguliere kinderdagverblijven. Hierdoor is meer begeleiding beschikbaar. De ruimte om afgestemde begeleiding te geven, ligt verankert in het concept, zodat in de omgeving de aandacht voor het individuele kind centraal staat.
 
Ook de peuter(ochtend)groep zorgt voor een zorgvuldig voorbereide omgeving die het kind stimuleert en uitdaagt bepaalde activiteiten te oefenen en ontwikkelen. Het kind heeft hierin een vrije keus die past bij zijn individuele belangstelling. De begeleidster anticipeert of stimuleert door het bieden van individuele lessen. Echter kinderen kunnen elkaar ook vinden in een gezamenlijke belangstelling en samenwerken. Door samenstelling in heterogene groepen worden kinderen ook door elkaar gestimuleerd en geholpen. Binnen deze heterogene groepen vinden ook gezamenlijke lessen en activiteiten plaats. De materialen waarmee gewerkt wordt zijn oorspronkelijk door Montessori ontworpen of voldoen aan bepaalde specifieke eisen, zoals het centraal stellen van één specifieke eigenschap. De materialen zijn solide en vervaardigd uit natuurlijk materiaal. Daarnaast wordt een groot deel van het materiaal, dat inspeelt op verschillende ontwikkelingsactiviteiten, door de begeleidsters zelf vervaardigd of verzameld.
 
Montessori Kinderopvang BSO (buitenschoolse opvang)
Montessori kinderopvang organiseert ook de buitenschoolse opvang en biedt kinderen na schooltijd in een met zorg voorbereide BSO-omgeving, waarbij inspanning ook ontspanning mogelijk is. Een fijne plek om na een drukke schooldag te kunnen spelen, lezen, knutselen, muziek maken of relaxen. Omdat de BSO-omgeving een grote invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind willen wij de bestaande omgeving verbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten.
 
Kenmerkend voor de BSO is dat er in de voorbereide omgeving ruimte is voor:
  • Individuele keuze
  • Spontane activiteiten
  • Vrijheid van tempo
  • Herhaling van de handelingen.
 
Voorbereide omgeving
De omgeving is voor het kind overzichtelijk en herkenbaar. Alles heeft zijn vaste plek en kinderen worden betrokken bij het verzorgen van de eigen omgeving. Op die manier maken zij zich verbonden met deze omgeving en maken zij deze eigen.
 
De kinderen leren om hun bewegingen in te schatten en een bij de situatie passend handelen te ontwikkelen. Fysiek betekent dit dat de motoriek zich op deze manier verfijnt. Bijvoorbeeld het schoonmaken van de eigen tafel is voor het kind een indirecte voorbereiding op de schrijfbeweging. Het leert logisch handelen door de volgorde van werken. Door af te maken waar het kind aan begonnen is, leert het verantwoordelijkheid te dragen. Door het materiaal op de juiste plaats terug te zetten en de werktafel weer gereed te maken voor de volgende leert het sociaal handelen. Oftewel in de op het eerste oog simpele handeling van het schoonmaken van een tafel, zitten voor jonge kinderen vele lessen verborgen.
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.montessorikinderopvang.nl